Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Πλυντηρίου Κάδων».

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1072024
Αστακός 10/7/2024
Αρίθμ. Πρωτ.: 8749
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/526
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Πλυντηρίου Κάδων» για την διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων του.
Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 10/2024 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:
Η υπ' αριθ. 8691/5-7-2024 (Α-144) (ΑΔΑ: 9ΕΓΓΩΚΖ-ΣΨΡ & ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ015097364) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ύψους 37.200,00 € στον Κ.Α. 20-7135.002 έτους 2024 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την 17-7-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 4782/2021).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021).
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με τους όρους της παρούσας μελέτης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2646360500-26, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο site του Δήμου Ξηρομέρου www.dimosxiromerou.gr

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 10/2024 μελέτη.
2. Όλα τα απαραίτητα έντυπα
 
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.

check page rank