ΗΠΕΙΡΟΣ: Βοβούσα Ιωαννίνων (ένα καταπληκτικό βίντεο του Ανδρέα Κουτσοθανάση)

Αν θέλεις να ζήσεις μια πρωτόγνωρη εμπειρία, να συνυπάρξεις αρμονικά με τη φύση και τους ανθρώπους πάρε την επιλογή για ένα μακρύ ταξίδι για την ορεινή Πίνδο.

διαβαστε περισσοτερα

Black Friday στη ταβέρνα Άγγελος

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος για άλλη μια συνεχή 

χρονιά συμμετέχουμε στην Black Friday !!!

Μόνο για τις 29/11 μενού με 10€ το άτομο (Φαγητό & 


Κρασί) και Live Μουσική...

RSV: 210 5326009 —


Καραΐσκάκη 1  Χαϊδάρι
διαβαστε περισσοτερα
Πρόσκληση - γνωστοποίηση για απεντόμωση ΚΔΑΠ Φυτειών.

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για απεντόμωση ΚΔΑΠ Φυτειών.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία για «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ » µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 01του προϋπ. οικ. έτους 2019.
διαβαστε περισσοτερα
Πρόσκληση - γνωστοποίηση για συντήρηση 10 κλιματιστικών ΚΔΑΠ Κανδήλας, Αστακού και Φυτειών. ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για συντήρηση 10 κλιματιστικών ΚΔΑΠ Κανδήλας, Αστακού και Φυτειών. ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 01του προϋπ. οικ. έτους 2019.
διαβαστε περισσοτερα
check page rank