Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (CPV: 315272000-8, 31532800-2), με προϋπολογισμό 161.500 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 200.260 €.

astakos aitoloakarnanias aerofotografia
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
 
Ο Δικαιούχος Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (CPV: 315272000-8, 31532800-2), με προϋπολογισμό 161.500 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 200.260 €.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29Η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 (Α' 147).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δημαρχείο Αστακού (Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30006) μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024.
 
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού:


Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Τα κείμενα των αναγνωστών που δημοσιεύονται εκφράζονται από τους ιδίους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.

check page rank